Happy travel Bijeljina

logo

pozovite

OKTOBAR U ZLATNOM PRAGU - 10 - 13. oktobar 2019.

Putovanja Putovanja Češka · Prag
arrow

Opis

ČESKI  KRUMLOV URAČUNAT U CIJENU

10.10./13.10.2019. - 4 dana autobusom

 

Polazak: 10.10.2019.                         Povratak: 13.10.2019.

 1. DAN: (10.10.2019 – četvrtak) BIJELJINA

Polazak u večernjim satima sa dogovorenog mjesta, noćna vožnja...

 1. DAN: (11.10.2019 – petak) PRAG

Dolazak u Prag u jutarnjim časovima, razgledanje grada u pratnji stručnog lokalnog vodiča: Vaclavske namesti, Nacionalni muzej, Starometski Trg, Jevrejska četvrt, Orloj (zvonik), Crkva od Tina, Karlov most, Kraljevski put, bazilika Sv.Đorđa, Katedrala Sv.Vita... Smještaj u hotel. Odmor. Uveče predlažemo fakultativno krstarenje Vltavom. Noćenje.

 1. DAN: (12.10.2019 – subota) PRAG

Doručak. Fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatiju banju srednje Evrope sa prelijepim građevinama i odmaralište čuvenih pisaca, političara i pjesnika. Povratak u Prag, u popodnevnim časovima – slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost fakultitivnog odlaska na večeru u jednu od poznatih českih pivnica. Noćenje.

 1. DAN: (13.10.2019 – nedjelja) PRAG – BIJELJINA

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Republiku Srpsku, sa obilaskom Českog Krumlova. Dolazak predviđen u kasnim noćnim časovima. 

CIJENA ARANŽMANA: 270,00 KM

ARANŽMAN OBUHVATA:                                                              

 • smještaj na bazi 2 ND u Pragu hotel sa 3*;                                                
 • prevoz visoko-turističkim autobusom;                                              
 • usluge vodiča;
 • pratioc grupe;
 • organizaciju i realizaciju putovanja;                                                                                                                   

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putničko zdravstveno osiguranje;
 • fakultativne izlete:  -vožnja Vltavom 15€;  -Karlove Vari 25€;       

NAPOMENE:

 • doplata za 1/1 iznosi 45€                                                          

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak prije polaska ili u ratama do polaska;

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije *HAPPY TRAVEL*

Licenca Ministarstva trgovine i turizma 14.07-325-631/18 od 03.07.2018.

Srećan put i prijatan boravak želi Vam ’HAPPY  TRAVEL’! 

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redoslijed sjedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Doplata za posebno sjedište u autobusu 50,00 KM; Doplata za dodatno sjedište u autobusu 80,00 KM,
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3h do 4h vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrijednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sjedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usljed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redoslijeda razgledanja usljed objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usljed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posjete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provjere radno vrijeme istih i da željene posjete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prije polaska na put. U slučaju promjene hotela, organizator je dužan o tome obavjestiti sve putnike, a zamjenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmještaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta.
 • Zahtjevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumijevaju ovakvu vrstu smještaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smještaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namjenjene za smještaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savjetujemo Vas da isto posjedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posljedice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora da važi najmanje 90 dana po povratku sa putovanja, dok za posjete u Tursku važenje pasoša je minimum 150 dana po povratku sa putovanja. Putnici koji nisu državljani BIH u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju...) informišu na sajtu Delegacije EU ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Dva dana pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku ili poziva putnike j obavješatava ih o svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Osnovne informacije


Galerija

COM_JOMHOLIDAY_TAB_FEATURES

Cijene i Sadržaji

CIJENA ARANŽMANA: 270,00 KM

ARANŽMAN OBUHVATA:                                                              

 • smještaj na bazi 2 ND u Pragu hotel sa 3*;                                                
 • prevoz visoko-turističkim autobusom;                                              
 • usluge vodiča;
 • pratioc grupe;
 • organizaciju i realizaciju putovanja;                                                                                                                   

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • putničko zdravstveno osiguranje;
 • fakultativne izlete:  -vožnja Vltavom 15€;  -Karlove Vari 25€;       

NAPOMENE:

 • doplata za 1/1 iznosi 45€                                                          

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak prije polaska ili u ratama do polaska;

Pošaljite upit za: OKTOBAR U ZLATNOM PRAGU - 10 - 13. oktobar 2019.

Kontakt

logo

Meše Selimovića 23 A, Bijeljina, BiH
telefon +387 55 227 310   ili   227 311
mobilni viber whatsapp +387 66 187 279
mail  info@happytravelbn.com

Kontakt:

Radno vrijeme agencije:
pon - pet: 08-20h
subota: 09-15h